ردیف کد  دانشکده عنوان  برنامه کلاسی میان ترم
1 122061 علوم انسانی الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه کلاسی میان ترم
2 122063 علوم انسانی الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) برنامه کلاسی میان ترم
3 122215 علوم انسانی پژوهشگری اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
4 121617 علوم انسانی جغرافیا برنامه کلاسی میان ترم
5 121413 علوم انسانی حسابداری  برنامه کلاسی میان ترم
6 121173 علوم انسانی راهنمایی و مشاوره برنامه کلاسی میان ترم
7 121723 علوم انسانی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی(مخصوص ورودیهای 86 تا 93 ) برنامه کلاسی میان ترم
8 121728 علوم انسانی روانشناسی(مخصوص ورودیهای 93 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
9 121320 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی برنامه کلاسی میان ترم
10 171215 علوم انسانی علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 89 تا 93) برنامه کلاسی میان ترم
11 122420 علوم انسانی علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 94 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
12 122230 علوم انسانی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل) برنامه کلاسی میان ترم
13 122258 علوم انسانی علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94و قبل) برنامه کلاسی میان ترم
14 122113 علوم انسانی علوم اقتصاد نظری (مخصوص وردیهای 86 تا 95) برنامه کلاسی میان ترم
15 122116 علوم انسانی علوم اقتصادی(مخصوص وردیهای 95و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
16 121130 علوم انسانی علوم تربیتی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) برنامه کلاسی میان ترم
17 121172 علوم انسانی علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی(چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
18 122018 علوم انسانی علوم قرآن وحدیث (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
19 122022 علوم انسانی فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
20 122219 علوم انسانی مددکاری اجتماعی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
21 121820 علوم انسانی مدیریت بازرگانی (مخصوص وردیهای 94 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
22 123511 علوم انسانی مدیریت بازرگانی(مخصوص وردیهای 86 تا 93) برنامه کلاسی میان ترم
23 121810 علوم انسانی مدیریت دولتی (مخصوص وردیهای 94 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
24 123411 علوم انسانی مدیریت دولتی(مخصوص وردیهای 86 تا 93) برنامه کلاسی میان ترم
25 123811 علوم انسانی مدیریت صنعتی (مخصوص وردیهای 86 تا 93) برنامه کلاسی میان ترم
26 121845 علوم انسانی مدیریت صنعتی(مخصوص وردیهای 94 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
27 123911 علوم انسانی مدیریت جهانگردی  برنامه کلاسی میان ترم
28 151112 فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) برنامه کلاسی میان ترم
29 132211 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری(مخصوص ورودیهای 93 تا 95) برنامه کلاسی میان ترم
30 132217 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
31 132213 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 تا 95) برنامه کلاسی میان ترم
32 132210 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 تا 95) برنامه کلاسی میان ترم
33 151113 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) برنامه کلاسی میان ترم
34 151115 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) برنامه کلاسی میان ترم
35 141138 کشاورزی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
36 141131 کشاورزی مهندسی شیلات – گرایش تکثیر و پرورش آبزیان(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) برنامه کلاسی میان ترم
37 141135 کشاورزی مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
38 141137 کشاورزی مهندسی علوم دامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه کلاسی میان ترم
39 141133 کشاورزی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) برنامه کلاسی میان ترم
40 141125 کشاورزی مهندسی کشاورزی (علوم دامی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) برنامه کلاسی میان ترم
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما